Barsel

Pædagogstuderende har ret til fravær med løn ved graviditetsundersøgelser samt ret til barselsorlov 4 uger før termin, samt barselsdagpenge hvis der opstår komplikationer med dertilfølgende sygemelding i forbindelse med graviditeten.

Barselsdagpenge
De gældende regler om barselsdagpenge for pædagogstuderende er fastsat i barselsloven, hvilket betyder at studerende i lønnet praktik får udbetalt barselsdagpenge af hjemkommunen barselsperioden.

Går man på barsel i en lønnet praktikperiode, har man ret til at gennemføre den resterende del af barslen med barselsdagpenge udbetalt fra hjemkommunen. Det er dog ikke muligt at ændre eller udskyde dele af sin barsel til et senere tidspunkt. Hele barselsperioden skal således være et samlet forløb.

Barselsdagpenge og gratis a-kasse
Er du medlem af den gratis a-kasse-ordning, er det meget vigtigt, at du kontakter A-kassen, hvis du skal have barselsdagpenge. Du må ikke modtage offentlige ydelser, når du er med i den gratis A-kasse-ordning - gør du det, skal du betale fuldt kontingent. Derfor er det vigtigt, at du kontakter den A-kasse, du er medlem af. Du kan kontakte BUPL-A på 3546 5210 og Socialpædagogerne-A på 7248 6030.

Før fødslen
Som kommende mor har du ret (men ikke pligt) til at gå fra fire uger før fødslen i praktikken og 8 uger før i en SU-periode. Skønner lægen imidlertid, at arbejdet vil medføre en risiko for moderen eller fostrets helbred, kan barselsorloven begynde tidligere.

Varslingsregler
En ansat skal give sin arbejdsgiver meddelelse om, at hun er gravid senest 3 måneder før forventet fødsel. Hun skal samtidig give besked om, hvornår hun regner med at begynde sin orlov.

Faderen skal give arbejdsgiveren et varsel på 4 uger om, hvornår han forventer at begynde orloven og om længden af fraværet.

Faderen har ret til barselsorlov i 2 uger i sammenhæng i forbindelse med fødsel med sædvanlig løn, eller 2 uger fra studiet uden det får SU-konsekvenser. Efter aftale med arbejdsgiveren kan disse uger lægges inden for de første 14 uger efter fødslen. Det er ikke en pligt, at faderen lever sammen med moderen til barnet, men det forudsættes, at faderen er sammen med barnet i de 2 uger som orloven finder sted.

Pædagogstuderende har ret til at gå på barselsorlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. I nogle kommuner, er der dog lavet særlige aftaler, så man må gå fra allerede 8 uger før. Det kan derfor være en god idé at undersøge lokalt om du må gå fra 8 eller 4 uger før. Der foreligger mulighed for at gå på nedsatte dagpenge i disse 4 uger, hvorved der fortsat kan arbejdes delvist.

Øvrige regler om orlovens længde, faderens rettigheder og indtræden i den andens ret i fraværsaftalen bygger på lovgivningen.

Nyuddannet og barselsdagpenge
Du kan som nyuddannet få barselsdagpenge fra kommunen eller fra din A-kasse.

Læs mere om de kommunale barselsregler på borger.dk

SU barsel og økonomi

Du skal være mor
Bliver du mor, mens du går på pædagoguddannelsen, kan du, selvom du ikke har flere klip tilbage, få 12 måneders ekstra SU. Du kan tidligst søge om den ekstra SU 3-4 måneder før, og tidligst få udbetalt din ekstra SU fra 2 måneder før din termin eller adoption af dit barn.

Dine ekstra klip eller tillæg behøver du ikke at få udbetalt lige når barnet er født, men du kan vælge at vente til et senere tidspunkt under denne og samme uddannelse. Du skal dog være studieaktiv i måneden inden udbetalingen.

Du skal være far
Bliver du far, mens du går på pædagoguddannelsen, kan du få 6 måneders ekstra SU. Det er ikke en betingelse, at barnets mor har ret til at få SU. Du kan først få de ekstra klip udbetalt fra den måned, du får barnet.

Du kan selv bestemme, hvornår i din uddannelse, du vil have den ekstra SU udbetalt. Du skal være studieaktiv i måneden inden udbetalingen.

Du har som nybagt far ret til 14 dages barsel i forbindelse med barnets fødsel - uden at det får konsekvenser for din SU.

Både mor og far går på en videregående uddannelse
Moren kan vælge at overføre op til 6 måneder af den ekstra SU til barnets far. Det vil sige at faren ud over sine 6 fødselsklip får mulighed for at få op til 6 måneder af moderens ekstra SU. På den måde kan du som far få op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med, at du får et barn. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at kunne få SU til jeres uddannelse. Der kan ikke overføres noget af farens ekstra SU til moderen.

SU fødselsklip kun på samme uddannelse
Du skal bruge de ekstra klip i den uddannelse du er i gang med, når du får barnet, det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre den ekstra SU til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse. Hvis du skifter til en ny uddannelse, har du mulighed for at søge ekstra klip på samme vilkår, som hvis du fik barnet, inden du startede på en uddannelse.

Får du først barnet, når du har afsluttet din uddannelse, har du ikke mulighed for at få den ekstra SU.

Du må tjene mere
Når du har barn, må du have en større indtægt ved siden af din SU. Fribeløbet pr. år stiger automatisk med et fast beløb for hvert barn du har under 18 år. Får du et barn, men du læser, så bliver dit fribeløb forhøjet for hele året. Se mere her.

Får du flere børn
Får du fx tvillinger, får du SU fødselsklip, som hvis du fik et barn, da den ekstra SU gives pr. fødsel. Men vær opmærksom på, at du fx må tjene mere ved siden af SU. Men bemærk: ekstra SU-klip tildeles pr. fødsel ikke pr. barn.

Udbetaling af ekstra SU
Der er 3 forskellige måder, du kan vælge at få den ekstra SU udbetalt på. Uanset hvilken udbetalingsmåde du vælger, kan du i alt højst få udbetalt 2 klip pr. måned. Du kan tidligst få den ekstra SU fra den måned du har afleveret ansøgning om udbetalingen til dit uddannelsessted.

1) Enkelt-klip
Du kan vælge at få din ekstra SU udbetalt som enkeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din pædagoguddannelse med 12 måneder og som far med 6 måneder. Vælger du denne udbetalingsmåde, behøver du ikke, at være studieaktiv i perioden.

2) Dobbelt-klip
Her får du den ekstra SU udbetalt som dobbeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din pædagoguddannelse med 6 måneder og som far med 3 måneder. Du behøver ikke være studieaktiv i perioden. Vælger du denne udbetalingsmåde, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt stadig kun har ét fradrag pr. måned. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i perioden.

3) Miks-klip
Her udbetales den ekstra SU med ét klip om måneden sammen med et klip af din almindelige SU. Derfor skal du være studieaktiv i perioden og du skal fortsat være heltidsstuderende. Det er ikke tilstrækkeligt at være på nedsat tid, heller ikke selv om uddannelsesstedet har tilrettelagt en særlig uddannelsesperiode på nedsat tid. Som mor kan du få miksklip i 12 måneder og som far i 6 måneder. Udbetalingsmåden kræver at du stadig har mere af den almindelig SU tilbage i dit klippekort. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i perioden.

Forskellig udbetalingsmåde
Du kan vælge mellem udbetalingsmåderne. Du behøver altså ikke at vælge samme udbetalingsmåde for hele den ekstra SU.

For eksempel kan du som mor vælge at få enkeltklip i de første 6 måneder, hvorefter du de sidste 6 måneder kan vælge at få miksklip, hvis du går i gang med pædagoguddannelsen igen.

Tillægsstipendium (forsørgertillæg)
Udover mulighed for supplerende studielån kan forsørgere i nogle tilfælde få tillægsstipendium/forsørgertillæg til SU.

Enlige forsørgere og samboende forældre, hvor begge modtager SU kan få tillægsstipendium

Tillægsstipendium kan ikke udbetales samtidig med fødselsklip. Tillægsstipendium kan i nogle tilfælde modtages samtidig med særlige børnetilskud til uddannelsessøgende fra kommunen.

Spørg din SU-vejleder på uddannelsesstedet

Uanset hvilken udbetalingsmetode, du vælger, er det en god idé at tale med uddannelsesstedet om det. På den måde kan du finde frem til den udbetalingsmåde, der passer bedst til dit uddannelsesforløb.

 

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

Vælg emne og læs artiklen nedenfor:

Alenevagter

I 2. og 3. praktikperiode må du godt blive sat til at varetage opgaver alene (alenevagter), men da

Ansættelsesbrev

Ansættelsesbrevet fastsætter de minimumskrav, der gælder for en ansættelse i Danmark. Pædago

Arbejdets tilrettelæggelse

Her beskrives grundlæggende vilkår og rettigheder du som studerende bør kende til. Oftest er de

Arbejdsmiljø

Dit fysiske arbejdsmiljø omhandler stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke er mennesker, sam

Arbejdsskader

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren, hvor du som studerende er i praktik, ansvaret for at

Arbejdstidsregler og afspadsering på BUPL’s område

Når du er i praktik i en BUPL institution Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter d

Arbejdstidsregler og afspadsering på SL’s område

Når du er i praktik i en SL institution. Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter du

Barns 1. og 2, sygedage

En praktikant har, som det øvrige personale, ret til at afholde barns første og anden sygedag. Det

Barsel

Pædagogstuderende har ret til fravær med løn ved graviditetsundersøgelser samt ret til barselsor

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft september 2020. Vi har derfor samlet lidt information omkring æn

Ferie i praktikken

I de lønnede praktikker er du ansat, og har derfor ret til ferie på lige fod med de andre ansatte.

Forbesøg

Forbesøget er dit første møde med praktikinstitutionen, hvor I har mulighed for at klarlægge for

Fridage

Hvis du vil have fri til nogle familiære begivenheder såsom sølvbryllup, runde fødselsdage og be

Hviletid

Hovedreglen for forholdet mellem arbejde og hvile er den såkaldte ”11-timers regel”. 11-timers

Koloniophold

Et koloniophold er defineret som ”ture for børn og unge med rekreativt formål af varighed på ov

Kompetencemål

Når du starter i praktik, skal der i samarbejde mellem dig som studerende, seminariet og praktikste

Kørselsfradrag

Hvis du er i lønnet praktik, har du mulighed for at få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis

Mer- og overarbejde

Arbejdsplanen bruges til at registrere, om du arbejder flere timer de enkelte dage, end du skulle.

Møde og deltagelsespligt

Der er som udgangspunkt deltagelsespligt i hele uddannelsen, den nærmere specificerede skal fremgå

Omsorgsdage

Er du forælder og studerende i lønnet praktik, så har du ligesom alle andre offentligt ansatte, r

Opsigelse i praktikken

Da du som studerende i 2. og 3. praktikperiode indgår en arbejdsmæssig aftale og får løn, indeb

Overenskomster

De pædagogstuderendes løn- og ansættelsesvilkår i 2. og 3. års praktikperioderne kan du finde i

Pauser når du er i praktik

Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til

Personalemøder og pædagogiske dage

Når du er i praktik, skal du også lære om institutionens daglige rutiner og deltage i de pædagog

Praktik evaluering - 2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt du er med di

Revalidering

Mange pædagogstuderende gennemfører deres studium med revalideringsstøtte, hvilket på nogle omr

Strejke

Arbejdsnedlæggelser – strejker – forældreblokader Fra tid til anden kan der ske det i jeres p

Sygdom under uddannelsen

Hvis du bliver syg under din uddannelse er der flere ting at være opmærksom på. Der er som nævn

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten er dit og dine kollegers talerør til blandt andet ledelsen og fagforeningen

Udlandspraktik

På pædagoguddannelsen kan du vælge at tage i praktik i udlandet når du er på specialiseringsdel

Vejledning

Vejledningen igennem din praktik skal sikre, at du når dine læringsmål. Praktikstedets uddannels

Vold og anmeldelse af vold

Hvis du oplever vold i praktikken, skal det anmeldes til politiet inden 72 timer! Grunden til denne

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback