2. Om praktikken

pls praktik intro

De 4 praktikperioder har differentierede videns- og kompetencemål, og med udgangspunkt i specialiseringerne har vi valgt ikke at inddrage disse elementer i vejledningen. Den primære vægtning i følgende afsnit, er de lønnede praktikker på grund af deres omfang og de ansættelsesretlige vilkår for praktikansættelserne.

Det er forskelligt på uddannelsesinstitutionerne, hvornår de studerende skal i deres første praktikperiode, men læs i uddannelsesinstitutionens studieordning, hvor det er beskrevet.

Beskrivelser om overenskomst og arbejdstid i dette kapitel tager udgangspunkt i, at der er indgået overenskomst mellem den pågældende praktikinstitution og BUPL, SL eller LFS. Er der ingen overenskomst kan det betyde at institutionen har deres egne regler. Det kan betyde at den studerende ikke har ret til omsorgsdage, barns 1. og/eller 2. sygedag, kolonitillæg, afspadsering osv. Det er derfor vigtigt at du som studerende er opmærksom på, hvilke regler og aftaler der er gældende på din praktikplads, hvis den ikke er dækket af en overenskomst. Din Uddannelsesinstitution bør sikre at de studerende som minimum er omfattet af overenskomstlignende vilkår i praktikperioderne.

Første praktik

Den første praktik i pædagoguddannelsen er lagt i uddannelsens fællesdel. For nogle er denne praktik det første møde med den pædagogiske hverdag. I 2014-bekendtgørelsen blev denne praktik skåret ned fra 12 til 7 uger. Praktikken er SU-finansieret dvs, man bliver ikke en del af normeringen i praktikinstitutionen. Intentionen er, at den studerende gør sig erfaringer med at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter, samt deltager i den pædagogiske praksis på praktikstedet. Du har som studerende mødepligt og indgår i det daglige arbejde ligesom de ansatte.

Anden praktik

Den anden praktik er den første lønnede praktik og er af et halvt års varighed.

Det er her den første praktik inden for den valgte specialisering finder sted. Det betyder at fokus indsnævres på de specielle forhold og pædagogiske praksis der er gældende for pædagogikken inden for specialiseringen.

Der er i bekendtgørelsen beskrevet de overordnede formål for 2. praktik målrettet specialiseringen. Som vi oplister nedenfor:

Specialiseringen Dagtilbudspædagogik:
Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål:
Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Specialiseringen Skole- og fritidspædagogik:
Udviklings- og læringsrum – 2. praktik. Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Specialiseringen Social- og specialpædagogik:
Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

De ovenstående beskrivelser er taget fra bekendtgørelsen. Der er derudover også en række videns- og færdighedsmål, som konkret sætter rammer for praktikkens læringsformål. Det er muligt at læse om disse mål i bekendtgørelsen, som du kan finde her

Tredje praktik

Den tredje praktik er også en lønnet praktik af et halvt års varighed. Også her arbejdes der inden for specialiseringen. Herunder er der nogle overordnede formålsbekrivelser inden for specialiseringerne:

Specialiseringen Dagtilbudspædagogik:
Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Specialiseringen Skole- og fritidspædagogik:
Samarbejde og udvikling – 3. praktik. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål:
Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Specialiseringen Social- og specialpædagogik:
Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål:
Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

De ovenstående beskrivelser er taget fra bekendtgørelsen, hvor der også er beskrevet konkrete videns- og færdighedsmål, som kan findes her

Fjerde praktik

Den fjerde praktik, er ikke en praktik i samme forstand som de tre øvrige. Denne praktik er en del af bachelorprojektet og det primære formål er indsamling af empiri. Praktikken er af 16 dages varighed og det gennemsnitlige timetal er 30 timer pr. uge. På baggrund af den anderledes natur af praktikken, må selve øvelseselementet anses som nedprioriteret og undersøgelseselementet som opprioriteret. Det er vigtigt at du som studerende, gør dig overvejelser omkring de etiske konsekvenser af din undersøgelse, herunder spørgsmålet om samtykke, proces og metode. Dette bør den studerende afklare i samarbejde med uddannelsen og praktikstedet. Det er altså deltagelsen i den daglige praksis, som er det primære mål med denne praktik, men undersøgelsen af den.

Den studerende må i 4. praktik - til forskel fra de tre andre praktikker - meget gerne selv finde et praktiksted idet tildelingen ikke går gennem praktikportalen. Hvis ikke den studerende selv finder et sted, kan uddannelsesinstitutionen hjælpe.

Opdatering på vej: Da der endnu ikke er dannet erfaringer fra disse praktikker, forventer vi opdateringer af dette afsnit.

 

Nedenunder har vi samlet en række områder, som vi typisk får mange spørgsmål om. Områderne er oplistet alfabetisk.

PLS' vejledning til pædagoguddannelsen

Søg på pls.dk

pls pink stor

PLS – De pædagogstuderendes studieorganisation

PLS
Rosenvængets Alle 16, 3. sal
2100 København Ø
Telefon: 3546 5880

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: 10.00 til 15.00

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback