Pædagogstuderende med handicap eller en kronisk lidelse mister 30.000kr i hver af de lønnede praktikker

Problemstillingen opstår, når pædagogstuderende med handicap skal i de to lønnede praktikker på studiet. Ud over at miste deres handicaptillæg risikerer de også at skulle modregne en eventuel reducering af arbejdstid i deres løn.

“Vi skal sikre, at alle har lige muligheder for at færdiggøre pædagoguddannelsen, og sådan som det er nu, begrænser praktikken de studerende, der i forvejen er udsatte” siger Ditte Mundeling Samuelsen, faglig sekretær i PLS.

Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer er helt på linje med PLS i sagen: ”Det er afgørende, at vores uddannelsessystem er inkluderende, så personer med handicap også kan tage en uddannelse. At kunne tage en uddannelse er en vigtig forudsætning for senere at komme ind på arbejdsmarkedet.”

tina blombergEn af dem, der er blevet hårdt ramt, er Tina Blomberg Munkholm, som til daglig læser til pædagog ved UC Syd i Kolding. Tina har piskesmæld og daglige smerter i nakken som følge af et biluheld for 14 år siden.

Det betyder, at Tinas erhvervsevne er nedsat. Tina har derfor fået tildelt handicaptillæg som supplement til hendes SU, da hun ikke kan arbejde ved siden af studiet.

Når Tina skal i lønnet praktik, kan hun ikke få SU, og hun mister dermed også retten til tillægget. Dette mener vi i PLS, i sig selv er en forringelse af de studerendes vilkår. “Der skal findes en løsning, hvor de studerende, der modtager handicaptillægget har samme økonomiske levegrundlag under praktikken”, siger Ditte Mundeling Samuelsen.

Tina oplevede store udfordringer i forbindelse med sin 3. praktik. Hun kan som følge af sin lidelse ikke arbejde 32,5 time om ugen, som er normalt i praktikkerne, når der skal spares op til indkaldsdage. Dertil kommer det løbende arbejde som studerende ved siden af.

Så da muligheden for at søge nedsat tid kom i 2016, søgte Tina nedsat tid i sin 3. praktik og fik det. Tina skulle derfor være i praktik 25 timer om ugen.

Men det skulle vise sig at blive vanskeligere, end hun regnede med. Tina blev afvist af den tildelte praktikinstitution, som ikke ville betale den fulde løn for de 25 timer, som Tina kunne arbejde.

Seminariet fik kontakt til et nyt praktiksted, som først sagde ja til, at Tina kunne starte hos dem, men derefter ombestemte sig. “De ville ikke betale, så de sagde ‘nej tak’ før praktikstart”, fortæller Tina.

Tina efterlyser nogle klare regler på området: “Der skal ligge nogle klare regler for, hvordan man gør. Hvem skal dække de timer, der mangler? Hvad skal seminariet gøre? Har institutionerne ret til at sige nej? Det var et slag i ansigtet at få afslag to gange på en uge, måske ville det være bedre, hvis man fortsatte på SU.” Tina endte med at få et praktiksted - men først efter to måneder.

“Jeg endte også med at tage til takke med løn for 25 timer”. Økonomisk er det et problem, og i PLS oplever vi mange studerende med handicap, der ligesom Tina udfordres på økonomien. “Normalt får jeg SU plus handicaptillæg. (...) Jeg skulle nu undvære 5.000 kr om måneden, hvilket er meget svært med husleje og to børn”

Glad for at være på den anden side af praktikken

Tina er glad for at praktikken nu er overstået: “Det har været et rigtig hårdt forløb, fordi ingen vidste, hvilket ben de skulle stå på, og jeg følte, at jeg kunne blive tvunget til at stoppe min uddannelse.

Det var dejligt, at det endte med at kunne lade sig gøre. Seminariet var meget inde over og ville gerne have det til at lykkes, men det var et meget hårdt forløb. Jeg vidste ikke, om jeg var købt eller solgt.” ”Det er helt urimeligt, at studerende med handicap økonomisk stilles væsentligt dårligere under praktikken.

På arbejdsmarkedet kan personer med nedsat funktionsevne blive økonomisk kompenseret i et fleksjob. Det bør også være muligt at sikre en økonomisk kompensation til studerende i praktik“, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

PLS ønsker løsning

At Tina kun får løn for de 25 timer, betragter PLS et brud på overenskomsten for pædagoger, idet de studerendes løn er fastsat heri. Kommunernes Landsforenings (KL) modsvar på dette er, at timetallet på 30 timer om ugen ligeledes er bestemt i overenskomsten.

Styrelsens bekendtgørelsesændring går dermed ind og påvirker overenskomsten, hvilket den ikke må. Pædagogstuderende med nedsat tid i lønnet praktik, bliver derfor fanget mellem to systemer, hvor de knap har råd til at betale regninger og muligvis være nødt til at stoppe studiet. Det mener vi i PLS ikke kan være rigtigt. “‘Det er helt forrykt, at en gruppe af studerende på pædagoguddannelsen har ringere vilkår end andre. For nogle af disse mennesker handler det om, at have råd til vigtig medicin, og det er i mine øjne frygteligt, at man skal slås med økonomien, når man på trods af hvad der ligger til grund for behovet for nedsat tid, har et ønske om at tage en så vigtig uddannelse som pædagoguddannelsen er”, udtaler Ditte Mundeling Samuelsen.

Fakta om nedsat tid i de lønnede praktikker

På baggrund af Pædagogstuderendes Landssammenslutnings (PLS) arbejde ændrede Styrelsen for videregående uddannelser i 2016 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, så studerende med handicap eller kroniske lidelser igen fik ret til at søge om nedsat tid i deres lønnede praktikker. De studerende skal med lægeerklæring dokumentere et skånebehov, som ikke kan afhjælpes på anden måde end ved en nedsættelse af timetallet.

I 2016 søgte 57 studerende og 19 fik tilkendt nedsat tid. PLS udtrykte i forbindelse med bekendtgørelsesændringen stor glæde over tiltaget - men også bekymring omkring lønforholdene for de studerende. En bekymring som har vist sig at være begrundet. For hvis de studerende lykkes med at få dispensation, vil de i lønnet praktik miste både deres handicaptillæg og risikere løntræk for timereduktionen.

Handicaptillægget gives på baggrund af en eventuel varig funktionsnedsættelse, der betyder, at det ikke er muligt for den studerende på SU at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af studiet. Tillægget forsvinder, når de studerende ansættes i lønnet praktik, hvilket resulterer i en betydelig indtægtsnedgang.
En indtægt som bl.a skal dække udgifter til behandling og medicin. Hvis de studerede derefter modregnes yderligere i lønnen, står flere af dem med svære økonomiske vilkår for at fuldføre deres uddannelse.

Eksempel på økonomisk nedgang i praktik:

Tinas løn på 25 timer om ugen i praktikken: 9.166 kr. pr. måned
Tinas SU: 6.015 kr. + Handicaptillæg: 8.555 kr. = 14.570kr pr. måned

Nedgang i indtægt: 5.404 kr. pr måned eller 32.424 kr. i praktiktiden (6 mdr.)

Praktikløn: 2. praktik 10.653,63 kr. og 3. praktik 10.999,20 kr. pr. måned før skat (2017).

Se de aktuelle satser her

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

PLS OK18 stem nej

feedback