Nedsat tid i praktikken - sådan gør du

Efter pres fra PLS har ministeriet lavet ændringer i bekendtgørelsen. Kronisk syge eller handicappede har nu mulighed for at gennemføre praktikkerne på nedsat tid.

Bekendtgørelsesændringen er vedtaget den 1. juli 2016, men er gældende med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at hvis du er startet i praktik den 1. juni 2016, har du mulighed for at søge om dispensation for timetallet i praktikken.

OBS: Pr. 07.04.2017 er det ikke længere Styrelsen for Videregående Uddannelser, der skal godkende ansøgningerne. Det er nu uddannelsesstederne, der skal dispensere for timetallet i praktikkerne.

For at kunne behandle din ansøgning skal der bruge følgende:

  • en begrundet ansøgning om nedsat tid fra den studerende
  • en aktuel lægeerklæring som dokumenterer skånebehovet
  • en uddannelsesfaglig vurdering foretaget af uddannelsesinstitutionen (ved uddannelseslederen)

Når du har lægeerklæring og ansøgning, tager du kontakt til uddannelseslederen. Uddannelseslederen har ansvaret for, at der bliver lavet en uddannelsesfaglig vurdering, samt at den samlede ansøgning bliver vurderet.

Tidsfrister
Uddannelsesstedet har pligt til at orientere alle studerende om muligheden for nedsat tid i praktikken. Der er endnu ikke fastsat tidsfrister og sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om nedsat timetal i praktikken. I PLS håber vi på, at vi kan få tidsfrister indarbejdet i professionshøjskolernes studieordninger. Fordi der endnu ikke er en afklaring på diverse tidsfrister, anbefaler vi, at du tager kontakt til din studievejleder/uddannelsesleder i god tid inden praktikken starter for at få søgt om dispensation.

Økonomi
Der forhandles i øjeblikket mellem Kommunernes Landsforening (KL) og BUPL (der forhandler på vegne af PLS) omkring lønnen til studerende, der er på nedsat tid. 

Da løn og timer for de studerende er fastsat i overenskomsten, findes der ikke hjemmel til at ændre på disse udenfor overenskomstforhandlingerne. Derfor er spørgsmålet om, hvor regningen skal placeres, endnu ikke afgjort. PLS arbejder på at finde en politisk løsning indtil overenskomstforhandlingerne i 2018. Vi ser både studerende der trækkes i løn og studerende, der får fuld løn.

Hvis du overvejer at søge nedsat tid, anbefaler vi, at du kontakter os for rådgivning og vejledning. 

Fakta om lægeerklæring
Skal konkret beskrive den studerendes lidelse/handicap og det heraf følgende skånebehov med en lægefaglig vurdering af, at skånebehovet alene kan tilgodeses ved en nedsættelse af timetallet og ikke på anden måde, f.eks. med mulighed for hvile på praktikinstitutionen eller ved aflastning ved f.eks. løft.

Fakta om uddannelsesfaglig vurdering
På baggrund af den studerendes ansøgning og ønske om nedsættelse af timetallet, foretager uddannelsesinstitutionen - ved uddannelseslederen - en uddannelsesfaglig vurdering af den konkrete studerendes muligheder for at opnå de fastsatte læringsmål for praktikperioden, uanset at timetallet nedsættes. Den faglige vurdering foretages på baggrund af den studerendes hidtidige opnåede faglige udbytte af uddannelsen. Hvis den uddannelsesfaglige vurdering ikke støtter den studerendes ønske om nedsættelse af timetallet - eller nedsættelsen kun skønnes faglig forsvarlig med en mindre nedsættelse end det, den studerende har søgt om - skal dette fremgå af den vurdering, som institutionen foretager.

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

feedback