Sygdom

 • Barns 1. og 2, sygedage

  En praktikant har, som det øvrige personale, ret til at afholde barns første og anden sygedag. Dette gælder indtil barnet fylder 18 år.

  Betingelserne er:
  At dit barn opholder sig hos dig

  At fraværet er nødvendigt af hensyn til dit barn, og at det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

   

 • Rettigheder

  godt raad

  Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende og knyttet et par ord til omkring, hvad det betyder for de studerende.

  Ferie
  De studerende er omfattet af den kommunale ferieaftale og har ret til at afholde og ønske ferie, også selvom det øvrige personales ferie er fordelt. Det er som vanligt lederens vurdering, hvad der kan lade sig gøre, men der skal tages hensyn til den studerendes ønsker. Den studerende ret (men ikke pligt) til ferie på lige fod med de øvrige pædagoger. 6. ferieuge udbetales med sidste lønseddel, hvis den ikke er afholdt.

  Når i modtager studerende, skal de tænkes med ind i ferieplanlægningen. De studerende kommer direkte fra et studieforløb og har ikke holdt ferie, derfor kan de også have behov for ferie.

  Studerende optjener ferie som det øvrige personale, 2,08 feriedag pr. måned. Feriedage indbetales af praktikinstitutionen på feriekonto, senest den 15. i måneden efter de er optjent. Studerende trækkes i løn for afholdt ferie, og kan efterfølgende få udbetalt optjent ferie via feriekonto. Du kan læse mere her.

  Skema og arbejdstid
  Den studerende skal tildeles et vagtskema, der ligner de øvrige pædagogers.
  Den studerende skal på lige fod med sine kollegaer kende sit vagtskema.

  Studerende i lønnet praktik ansættes på 30 timer om ugen, men skemalægges ofte med gennemsnitligt 32,5 timer om ugen og sparer derved op til 10 studiedage på professionshøjskolen.

  De studerende har fri i det døgn, der er studiedag, så de kan ikke pålægges at komme tilbage til en aftenvagt eller et p-møde - men de må gerne deltage, så de ikke går glip af timerne samt det der bliver talt om.
  De studerende bliver trukket det antal timer, de skulle have været på arbejde den pågældende dag.

  Studerende i 1. og 4. praktik (ulønnet) arbejder i gennemsnit 6 t/dagen og har ret til fri til indkald. Studerende i ulønnede praktikker kan ikke skylde timer.

  Barsel
  Studerende, der går på barsel i en lønnet praktik, er berettiget til barselsdagpenge. Moderen har ret til barsel 4 uger før termin og 14 ugers barselsorlov + op til 32 uger forældreorlov efter fødslen. Far eller medmor har ret til 14 dages orlov i forbindelse med fødslen.

  Den studerende har ikke mulighed for at meddele institutionen, at hun er gravid, før ansættelsen træder i kraft. Herefter må I samarbejde om at få den periode, den studerende er tilknyttet praktikken, til at fungere.
  Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om den studerende kan gå til prøve.
  Man kan ikke afvise at have en studerende i praktik, fordi vedkommende er gravid eller bliver gravid i løbet af praktikken.

  Sygdom
  Studerende kan også blive ramt af kortere eller længere tids sygdom.
  For mange studerende er praktikkerne deres første rigtige ansættelsesforhold, og derfor er det vigtigt ikke at gå ud fra, at den studerende kender procedurerne for sygemelding.

  Sæt derfor vedkommende ind i jeres procedurer i starten af praktikken.

  De studerende er omfattet af samme rettigheder ved sygdom som det øvrige personale og er dermed berettiget til løn eller sygedagpenge ved længerevarende sygdom.

  Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

   

 • Sygdom under uddannelsen

  Hvis du bliver syg under din uddannelse er der flere ting at være opmærksom på.

  Der er som nævnt både deltagelses- og (i nogle tilfælde) mødepligt, at tage hensyn til.

  Ved længere tids sygemelding både fra studie og eller praktik, kan en lægeerklæring være nødvendig. Hvis et praktiksted kræver lægeerklæring, er de som arbejdsgiver forpligtet til at afholde udgiften til lægen. Men er det i stedet studiet, som beder om lægeerklæringen - er det den studerende selv, som afholder udgiften.

  Står du som studerende over for en længere sygemelding, kan det være en god idé at tage en snak med den lokale studievejleder, for at få støtte til at planlægge en tilbagevenden eller lignende.

  Depression, angst og stress
  At tage en videregående uddannelse kan være udfordrende og nogle studerende har yderligere udfordringer. Hvis du oplever at blive ramt af fx angst eller stress, er det selvfølgelig vigtigt at du kontakter din læge. Men også den lokale studievejleder kan hjælpe dig. Derudover ligger der tilbud fra StudenterRådgivningen (SRG.dk)

  Hvis du bliver sygemeldt fra studiet for en længere periode, kan du søge om ekstra SU-klip. Din uddannelse vil kunne kræve dokumentation i form af lægeerklæring. Udgiften til denne afholdes af den studerende.

  Langtidssyg i praktikken
  Hvis du bliver langtidssyg i en lønnet praktikperiode forholder det sig lidt anderledes.

  Fordi du som lønnet praktikant er ansat, er det fx arbejdsgiveren, som skal afholde udgiften til en eventuel lægeerklæring.

  Derudover er der fra arbejdsgiveren fx en kommune, en sygdomspolitik som træder i kraft. Det indebærer blandt andet, at der afholdes omsorgs/sygefraværssamtaler. Der kan også være behov for mulighedserklæringer, alt sammen en del af formalia for langtidssyge ansatte, herunder pædagogstuderende. Har dit fravær og sygdomsforløb strukket sig over en længere periode, eller er der ingen udsigt til bedring, kan du risikere at blive opsagt. Hvis det sker er det vigtigt at du tager fat i PLS samt din praktikkoordinator på uddannelsen. Hos PLS kan du få hjælp og vejledning om dine ansættelsesmæssige rettigheder. Hvis du indkaldes til tjenstlig samtale eller ønsker partshøring kan vi også hjælpe med det, fx i form af en bisidder.

  Ved at kontakte praktikkoordinatoren, kan du få afklaret om, du kan få et andet praktiksted. Du kan også sammen med din studievejleder, planlægge det videre forløb, såfremt du ikke kan fuldføre praktikken i første omgang.

  Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback